Lista kontrolna: sprawdź, czy przygotowałeś organizację do kontroli UODO

Monitorowanie przestrzegania RODO, informowanie administratora i personelu o obowiązkach wynikających z tego rozporządzenia, doradzanie im, udzielanie zaleceń w zakresie DPIA – zakres obowiązków inspektora ochrony danych świadczy o tym, że jest on odpowiedzialny względem administratora również za rezultaty ewentualnej kontroli UODO. Zaprezentowana lista kontrolna pomoże inspektorowi w jakim stopniu dana organizacja jest przygotowana do kontroli.

Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej

 W przypadku naruszeń mniejszej wagi warto rozważyć ukaranie pracownika karą porządkową upomnienia lub nagany. 

Zapytanie o zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia

 Sposobem na polubowne rozwiązanie sprawy odszkodowania za naruszenie ochrony danych jest uzyskanie od pracownika pisemnej zgody na potrącenie odszkodowania z jego wynagrodzenia 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Dopuszczenie się przez pracownika naruszenia ochrony danych może stanowić przesłankę rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

W przypadku poważnych naruszeń ochrony danych pracodawca może zwolnić pracodawcę bez wypowiedzenia