WYDANIE ONLINE

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie wyjaśniają wielu kwestii wprost, np. tych dotyczących obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych. Z pomocą mogą przyjść wytyczne Grupy Roboczej Art. 29, która zrzesza organy ochrony danych osobowych z UE. Poznaj wskazówki tego organu w sprawie inspektorów ochrony danych.

czytaj więcej »

Do tej pory osobą, która zajmowała się u administratora danych ochroną danych osobowych, był administrator bezpieczeństwa informacji. Po 25 maja 2018 r. zastąpi go inspektor ochrony danych. Zmianę tę wprowadzi ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Sprawdź, jak na przestrzeni ostatnich 20 lat kształtowała się funkcja ABI.

czytaj więcej »

Wprawdzie inspektor ochrony danych ma być zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych następcą administratora bezpieczeństwa informacji, jednak nie oznacza to, że będzie miał dokładnie takie same obowiązki co ABI. Sprawdź, czym będą różniły się zadania i odpowiedzialność inspektora i ABI.

czytaj więcej »

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W polskiej ustawie mają być natomiast uregulowane kwestie dotyczące m.in. zasad zawiadamiania o jego wyznaczeniu organu nadzorczego. Sprawdź, jak będzie się to odbywało i co stanie się z ABI po 25 maja 2018 r.

czytaj więcej »

Dowiedz się, jaką odpowiedzialność administratora danych i administratora bezpieczeństwa informacji przewidują aktualnie obowiązujące przepisy. Sprawdź, czy z taką samą odpowiedzialnością będzie musiał liczyć się inspektor ochrony danych i administrator po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje pewne ułatwienia dla przedsiębiorców związane z wyznaczeniem inspektora ochrony danych. Grupa kapitałowa będzie mogła wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych dla wszystkich swoich jednostek organizacyjnych. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z tego skorzystać.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie wyjaśnia dokładnie, kto będzie musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych. Wielu administratorów nie wie więc, czy będą do tego zobowiązani. Analizę, która ma na celu ustalenie, czy administrator ma taki obowiązek, warto udokumentować na wypadek kontroli organu nadzorczego.

czytaj więcej »

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami administrator bezpieczeństwa informacji może mieć zastępców. Jednak regulacje ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie przewidują wprost takiego rozwiązania względem inspektorów ochrony danych. Sprawdź, co radzi Grupa Robocza Art. 29 w kwestii wyznaczenia zastępców IOD.

czytaj więcej »

Inspektor ochrony danych musi m.in. mieć odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, nie pełnić innej funkcji, które może powodować wystąpienie konfliktu interesów. Sprawdź, czy w związku z tym inspektorem ochrony danych w szkole może zostać nauczyciel.

czytaj więcej »

Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki niż związane z ochroną danych osobowych. Trzeba jednak zapewnić, by nie powodowało to konfliktu interesów. Grupa Robocza Art. 29 wskazała, jakich stanowisk nie należy łączyć z funkcją IOD. Sprawdź, czy także kierownik działu kadr i płac się do nich zalicza.

czytaj więcej »

wiper-pixel