WYDANIE ONLINE

Od niedawna, mianowicie od 4 maja 2019 r., istnieje możliwość wyznaczenia osoby zastępującej inspektora ochrony danych w czasie jego nieobecności. Nie może być to jednak dowolna osoba. Co więcej, z wyznaczeniem zastępcy wiążą się pewne formalności. Dowiedz się, jak wyznaczyć zastępcę IOD i w jaki sposób określić jego obowiązki.

czytaj więcej »

Wykrycie naruszenia ochrony danych wiąże się dla administratora danych z licznymi obowiązkami. W szczególności wymagane jest przeprowadzenie analizy incydentu pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Jeśli ryzyko zostało ocenione jako wysokie, to administrator powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której danę dotyczą, o takim naruszeniu. Z artykułu dowiesz się, jak prawidłowo zredagować komunikat dotyczący naruszenia ochrony danych dla podmiotu danych.

czytaj więcej »

Zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z tym gmina tworzy odrębne zespoły interdyscyplinarne, których obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Sprawdź, jakie reguły w zakresie przetwarzania danych powinny być stosowane w związku z funkcjonowaniem takiego zespołu.

czytaj więcej »

Posługując się pocztą elektroniczną w sprawach służbowych, nietrudno o błąd. Wystarczy omyłkowo przesłać zbiorczą informację do większej liczby odbiorców, przez co adres e-mail każdego odbiorcy jest widoczny dla innych odbierających wiadomość. Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

W poprzednich częściach omówione zostały kwestie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie danych osobowych (skargi od osób, których dane były przetwarzane) oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na (niekorzystną) decyzję Prezesa UODO. Tym razem omawiamy ostatni ze środków zaskarżenia związany z tą decyzją. Jest to skarga składana od niekorzystnego rozstrzygnięcia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Choć inspektor ochrony danych ma określony zakres obowiązków w RODO, to jednak możliwe jest rozszerzenie jego kompetencji. Nie powinno prowadzić to do utrudnień w wykonywaniu jego zadań wymienionych w przepisach. Nie zawsze jednak administratorzy o tym pamiętają. Sprawdź, jak reagować, gdy nałożono na ciebie zbyt dużo obowiązków, które uniemożliwiają ci należyte wykonywanie zadań IOD.

czytaj więcej »

wiper-pixel