WYDANIE ONLINE

W przypadku długiej nieobecności inspektora ochrony danych podmiot, który go powołał, może wyznaczyć nową osobę do pełnienia jego funkcji lub powierzyć zadania inspektora innemu pracownikowi. Jak wyznaczyć osobę zastępującą inspektora ochrony danych i w jaki sposób określić jej obowiązki? Czy należy zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o powołaniu zastępcy inspektora ochrony danych?

czytaj więcej »

W obowiązującej, do czasu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawie o ochronie danych osobowych było wprost wskazane, że jednym z usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług tegoż administratora. W RODO takiego zapisu natomiast nie odnajdziemy. Czy to oznacza, że obecna regulacja wyłącza możliwość przetwarzania danych osobowych w tego typu celach promocyjnych i reklamowych bez zgody osoby, której dane dotyczą?

czytaj więcej »

Ze względu na przetwarzanie danych osobowych także (lub głównie) w systemach informatycznych, audyt takich systemów powinien się odbywać regularnie pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi regulacjami. Sprawdźmy, na czym powinien polegać rzetelny audyt.

czytaj więcej »

Całkowita zmiana profilu działalności przez dany podmiot lub organizację, rozpoczęcie dodatkowej działalności w innej branży, a nawet rozszerzenie katalogu danych osobowych przetwarzanych na bieżące potrzeby najczęściej nie pozostaje bez wpływu na obowiązki administratora danych względem osób, których dane dotyczą. Będzie się to odnosić w szczególności do konieczności ponowienia analizy podstaw przetwarzania, jego skutków dla ochrony tychże danych, jak również ponownego wykonania obowiązku informacyjnego.

czytaj więcej »

Na gruncie RODO nie wystarczy działać zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Należy jeszcze umieć wykazać, że tak się faktycznie działa. Sprawdźmy, w jaki sposób udowodnić przestrzeganie wymogów ochrony danych osobowych, zwłaszcza wobec kontrolera czy audytora.

czytaj więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej jest narzędziem służącym powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej. Może być wykorzystywany do przekazywania także innych niż informacje publiczne wiadomości. BIP jest instrumentem, za pomocą którego podmioty publiczne realizują swoje obowiązki wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

czytaj więcej »

wiper-pixel