RODO w pomocy społecznej – wszystko, o czym musisz wiedzieć

Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej przetwarzają w bardzo szerokim zakresie dane osobowe, w tym dane szczególnych kategorii (np. dotyczące stanu zdrowia, uzależnień, sytuacji majątkowej). W praktyce realizacja przepisów o ochronie danych osobowych budzi wątpliwości. Przybliżamy zatem najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście stosowania przepisów RODO przez podmioty wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej. Ich znajomość jest kluczowa dla każdej osoby odpowiedzialnej za procesy przetwarzania danych w jednostce pomocy społecznej.

Nowy wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków – co oznacza w praktyce

8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim ogłoszono komunikat prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Został on zaktualizowany po uwzględnieniu uwag Europejskiej Rady Ochrony Danych. Dowiedz się, jakie zmiany dla administratora danych osobowych niesie ze sobą nowy wykaz oraz jak postępować w przypadku operacji przetwarzania ocenianych przed i po publikacji tego wykazu.

Jak zaskarżyć decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W ostatnim czasie wiele słyszy się o decyzjach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jedną z pierwszych i głośnych decyzji była ta nakładająca karę w kwocie 950.000 zł za naruszenie danych osobowych. Na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych widnieje wykaz decyzji i należy zauważyć, że jest ich znaczna liczba od czasu wejścia w życie RODO. Wynika to po części z większej świadomości społecznej w zakresie przetwarzania danych osobowych. Warto więc wiedzieć, jakie prawa ma podmiot, którego dotyczy decyzja, gdzie może składać skargę i w jakim zakresie.

Czy organ samorządu ma wgląd w akta osobowe jednostki samorządowej

Oczywistym jest, że w pracowniczych aktach osobowych przetwarzane są dane osobowe pracowników. Wobec tego akta osobowe nie mogą być udostępnione dowolnej osobie trzeciej. Sprawdź, czy pracownicze akta osobowe w jednostce samorządowej można udostępnić organowi samorządu.

Czy możesz zwolnić dyscyplinarnie pracownika za naruszenie ochrony danych

Naruszenie ochrony danych w zakładzie pracy może rodzić poważne konsekwencje dla pracodawcy, z wysoką karą finansową lub odpowiedzialnością odszkodowawczą włącznie. Wydaje się zatem uzasadnione zastosowanie kary względem pracownika, który odpowiada za naruszenie, w tym również zwolnienia z pracy. Sprawdź, w jakich przypadkach takie zwolnienie będzie uzasadnione.

Czy IOD musi raportować swoje działania

RODO przewiduje zakres kompetencji inspektora ochrony danych. Są to przede wszystkim kompetencje doradcze i konsultacyjne. Czy w ramach tych kompetencji mieści się obowiązek raportowania swoich poczynań administratorowi danych osobowych?